Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
ZASADY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

           Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach samorządowych do dnia 29 lutego 2024 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Piotrków Trybunalski
na rok szkolny 2024/2025

 
Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 01.03.2024 r.
do 22.03.2024 r.
od 15.04.2024 r.
do 18.04.2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 25.03.2024 r.
do 29.03.2024 r.
od 19.04.2024 r.
do 23.04.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 
29.03.2024 r.
godz. 14.00
24.04.2024 r.
godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


 
od 29.03.2024 r.
(od. godz.14.00)
do 03.04.2024 r.
od 24.04.2024 r.
(od godz.14.00)
do 25.04.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
04.04.2024 r.
godz. 14.00
26.04.2024 r.
godz. 14.00
 
 • Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
        We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.
 
 1. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.

KRYTERIA GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!


KRYTERIA DODATKOWE
 1. Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 5pkt.
   
 2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
   
 3. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km - 1 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3. Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.


ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA

      Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2024/2025.


 

Załączniki artykułu

Wniosek (doc) 0.05mb, (pobrań: 137)
Załącznik trzeci (odt) 0.01mb, (pobrań: 119)
Załącznik pierwszy (odt) 0.02mb, (pobrań: 113)
Załącznik drugi (odt) 0.02mb, (pobrań: 108)
zalacznik-nr-4-do-procedury.od-1706986902 (odt) 0.01mb, (pobrań: 59)
klauzula-informacyjna-przedsz-1706986902 (docx) 0.01mb, (pobrań: 43)