Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
ZASADY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca
do poszczególnych grup wiekowych
i uzależniona jest od możliwości organizacyjnych danej placówki.
Do przedszkola samorządowego przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona
zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
samorządowych do dnia 28 lutego 2022 r.

 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2022/2023
Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01.03.2022 r.
- 21.03.2022 r.
04.05.2022 r.
- 06.05.2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 23.03.2022 r. -28.03. 2022 r. 09.05.2022 r.
– 13.05.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 29.03.2022r.
godz. 14.00
16.05.2022 r.
godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 29.03.2022r. -31.03.2022 r.
(od godz.14.00)
16.05.2022 r. (od godz.14.00) -18.05.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 01.04.2022 r.
godz. 14.00
19.05.2022 r.
godz. 14.00
 
 1. Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany
w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności.
Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru,
może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli
pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach
.
 
 1. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
 1. Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym
wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko - 5pkt.
 
 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
  w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
 
 1. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
kandydata do 3 km - 1 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy
  lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3. Oświadczenie rodziców/rodzica,
  że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.


ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego
mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc
po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2022/2023.
 

Załączniki artykułu

wniosek (doc) 0.07mb, (pobrań: 431)
Klauzula informacyjna Przedszkola - Edukacja (docx) 0.01mb, (pobrań: 295)
Oświadczenie o wielodzietności - zał. nr 1 (odt) 0.02mb, (pobrań: 251)
Rodzenstwo w przedszkolu_oswiadczenie (odt) 0.01mb, (pobrań: 176)
zasady-ps-2022-2023-1643094294 (doc) 0.03mb, (pobrań: 62)
zarz-1645979372 (docx) 0.01mb, (pobrań: 48)