Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Psycholog

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

Naszym przedszkolnym psychologiem jest pani Weronika Ambrozik.


Psycholog przedszkolny zajmuje się następującymi zadaniami:

 

  1. Prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami  rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych.
  2. Rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom  aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola.
  3. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
  4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami.
  5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
    - rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.
  6. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, o szczególnych potrzebach edukacyjnych, które wymagają wsparcia i pomocy.
  7. Wspieranie rodziców, udzielanie wskazówek do pracy w domu, konsultacje indywidualne z rodzicami.