Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
ZASADY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca
do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości
organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona
zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
samorządowych do dnia 28 lutego 2023 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
na rok szkolny 2023/2024
Czynności  Postępowanie rekrutacyjne  Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 01.03.2023 r. do 22.03.2023 r.
Postępowanie uzupełniające: od 04.05.2023 r. do 08.05.2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 23.03.2023 r. do 28.03.2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków w postępowaniu uzupełniającym: od 09.05.2023 r.do 12.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 29.03.2023 r.godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  w postępowaniu uzupełniajacym: 16.05.2023 r.godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:                                
od 29.03.2023 r. (od. godz.14.00)
do 31.03.2023 r.od 16.05.2023 r.
(od godz.14.00)

Potweirdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia  w postępowaniu uzupełniającym: 
od 16.05.2023 r. (od godz.14.00)  do 18.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
01.04.2023 r. godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych w pstępowaniu uzupełnijącym:
19.05.2023 r.  godz. 14.00

Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru        w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.
Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym
wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko - 5pkt.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.

Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
kandydata do 3 km - 1 pkt.
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2023/2024.