Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Integracja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

O  INTEGRACJI
 
 
System integracyjny w naszym Przedszkolu polega na  wprowadzeniu i przestrzeganiu następujących założeń:

  • Humanizacja edukacji- każde dziecko jest inne i ma swoją indywidualną drogę rozwoju. Ma również swoją  ,,historię”, którą bierzemy  pod uwagę. Wychowanie i nauczanie nie tworzy dziecka, ale pomaga mu w tworzeniu samego siebie.
  • Zmiana metod nauczania – odejście od percepcyjno - odtwórczych form aktywności dzieci na rzecz form percepcyjno - innowacyjnych. Zmiana  funkcji programu- jako propozycja rozwijania wielokierunkowej aktywności dzieci.          
  • Diagnozowanie osiągnięć rozwojowych dzieci - z wykorzystaniem metod obserwacyjnych, obserwacja i rozumienie dziecka, jego potrzeb, dążeń, możliwości i słabości.
  • Zastosowanie indywidualnej formy - gwarantuje, że postępy dzieci niepełnosprawnych są dostrzeżone i odpowiednio docenione.


Celem działania grupy  integracyjnej jest:

stworzenie maksymalnie korzystnych warunków wychowawczych i edukacyjnych dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym


Wynikają  z tego następujące założenia:

- zmiana relacji wychowawca - rodzic, w kierunku uzyskania jak najgłębszej więzi zaufania umożliwiającej podjęcie wspólnej pracy nad rozwojem dzieci i doskonaleniem własnych umiejętności wychowawczych, rodzic jest dla nas partnerem;
- integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym rozumiana jako włączenie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej, środowiska,  na zasadzie równości praw i obowiązków;
- realizacja programu wychowawczego i edukacyjnego, z wykorzystaniem specyficznych metod i  środków uwzględniających nierównomierny poziom rozwojowy grupy oraz potrzeby indywidualnej stymulacji zarówno wobec dzieci niepełnosprawnych jak i zdrowych;
- umożliwienie rozwoju samodzielności życiowej oraz szeroko rozumianej stymulacji poznawczej;
- udzielanie pomocy w przypadku trudności lub zaburzeń tempa przez wspólne działania korekcyjno- terapeutyczne nauczycieli, specjalistów  i rodziców;
- stwarzanie warunków dla kształtowania samodzielności i odpowiedzialności dzieci  w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się nowych wiadomości i  umiejętności.

 

W grupie  integracyjnej jest 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.  Zatrudniony jest nauczyciel wychowawca o specjalności  wychowanie przedszkolne oraz pedagog specjalny oligofrenopedagog,  również posiadający wykształcenie pedagogiczne o kierunku  wychowanie przedszkolne.  Wszystkie dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, dzieci  5-6 – letnie realizują obowiązek rocznego przygotowania do szkoły.


Nauczyciele prowadzący  pracę z grupą integracyjną:
- przygotowują  miesięczne  plany pracy z podziałem na tematy kompleksowe, w oparciu o program oraz modyfikują je w zależności od  zainteresowań i potrzeb dzieci
- prowadzą  zajęcia  z całą grupą
- przeprowadzają  ewaluację wykonania zaplanowanej pracy
- opracowują  Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne  dla dzieci niepełnosprawnych
- prowadzą  obserwacje  każdego dziecka
- uczestniczą  w zebraniach zespołów ds. integracji
- organizują  spotkania  z rodzicami
- informują  rodziców o pracy dzieci i o ich postępach
- zapewniają najważniejsze  potrzeby  dziecka: potrzebę  bezpieczeństwa, akceptacji, potrzebę  poznania świata, potrzebę  twórczości, potrzebę  reguł i norm moralnych.

Integracja  rozumiana jako wspólne wychowanie i nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych o różnych potencjalnie możliwościach rozwojowych, zakłada konieczność liczenia się z różnorodnością ich potrzeb i możliwości.

 

Integracja  w naszym przedszkolu jest szansą na mądre partnerstwo pedagogów na rzecz podnoszenia efektywności ich oddziaływań.


Staramy się, aby w  integracji dzieci wzrastały w atmosferze tolerancji i akceptacji. Poza indywidualnym tempem pracy dziecka dajemy  mu czasu na dojrzałość do opanowania określonych treści i umiejętności. Obecność dwóch pedagogów w klasie daje gwarancję indywidualności. Praca w grupie zróżnicowanej wymaga niekonwencjonalnych metod nauczania, odejścia od form nauczania frontalnego na rzecz percepcyjno- innowacyjnych, ciągłej interpretacji treści nauczania. Praca pedagogów wymaga ogromnego wysiłku, intensywnej pracy samokształceniowej, twórczej i  zaangażowanej postawy.
 
Integracja:
 
- duże zaangażowania wszystkich nauczycieli
- wzbogaca doświadczenia nauczycieli
- pozwala podmiotowo i indywidualnie traktować dzieci
- rozbudza świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa
- zmienia stosunek do dzieci niepełnosprawnych
- uczy tolerancji, akceptacji, empatii
- uczy pokory, szacunku i miłości do drugiego człowieka

 

"MÓW DZIECKU, ŻE JEST DOBRE, ŻE MOŻE,  ŻE POTRAFI"   Janusz Korczak

 
                                                                                                          Dyrektor Przedszkola
                                                                                                               Henryka Zawiślak